AKP shpall shitjen e aseteve me likuidim 37, ja cilat parcela të tokave mund ti blini

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) sot zyrtarisht ka shpallur shitjen e aseteve përmes likuidimit nr.37.

Lista e tenderëve për privatizim me shitje të aseteve nr. 37 përmban 101 asete/njësi. Të gjitha këto njësi/asete do të privatizohen përmes metodës së shitjes përmes likuidimit.

Pas mbledhjes së Bordit të Drejtorëve, të mbajtur në muajin gusht  2017, AKP ka njoftuar menaxhmentin e NSH-ve dhe Komunat përkatëse se këto ndërmarrje shoqërore, si dhe asetet e NSH-ve do të privatizohen dhe ka shpallur njoftimin për tender në faqen e saj të internetit www.pak-ks.org dhe në të gjitha gazetat vendore.

Dita për dorëzimin e ofertave do të jetë më 15 nëntor 2017, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, kurse hapja e ofertave do të bëhet po të njëjtën ditë duke filluar nga ora 12:30.

Më poshtë gjeni listën e Aseteve në Likuidim – 37

 NJOFTOHEN TË GJITHA PALËT E INTERESUARA SE DUKE FILLUAR NGA SHITJA E ASETEVE 36 E TUTJE APLIKOHEN RREGULLAT E REJA TË TENDERIT!

Data e Dorëzimit dhe Hapjes së Ofertave është me: 15 nëntor 2017
Njësia nr.01: Morava Partesh Toka në Livoç të Ultë (Lot B) – ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe përgjithshme prej 15,637m² (1ha 56ari 37m²), ZK Livoç i Ultë, në Komunën e Gjilanit. Toka e ofruar për shitje është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 14,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Morava” Partesh Fi-1609/90

Njësia nr.02: Agrokultura Toka në Gjilan (Lot N) – ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe përgjithshme prej 5,076m² (50ari 76m²), në ZK dhe Komunën e Gjilanit. Toka e ofruar për shitje është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH IKB MLADOST Fi-670/89, KB Gjilan, OP Mladost Fi-06 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi 1865/96

Njësia nr.03: Pasuria Bujqësore Toka në Kosinë (Lot C) – ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 18,729m² (1ha 87ari 29m²), në ZK Kosinë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89 Njësia nr.04: Pasuria Bujqësore Toka në Rahovicë (Lot E) – ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 13,506m² (1ha 35ari 06m²), në ZK Rahovicë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.05: NTSh Sharr Lokali në Kaçanik të Vjetër – ofron për shitje lokalin i cili sipas matjeve në terren ka sipërfaqe prej 241.28m², ndërsa sipas Listës së Aseteve  është  në sipërfaqe prej 207m², i cili ndodhet në fshatin Kaçanik I Vjetër në Komunën e Kaçanikut, i përshtatshëm për veprimtari tregtare. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NP “Tregtia e Kosovës” Prishtinë;  NSHT Sharr Kaçanik Fi 801/89

Njësia nr.06: NSh Agromorava Toka në Gërmovë (Lot B) – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 5,410m² (54ari 10m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Gërmovë,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.07: NSh Agromorava Toka në Gushicë (Lot B) – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 36,783m² (3ha 67ari 83m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Gushicë,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Njësia nr.08: NSh Agromorava Toka në Gushicë (Lot C) – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 56,347m² (5ha 63ari 47m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Gushicë,  në Komunë të  Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.09: Agrokultura Toka në Gjilan (Lot L) – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 2,026m² (20ari 26m²), në ZK Gjilan. Prona gjendet në vendin e quajtur Popovica afër “Varrezave të Dëshmorëve”, në Komunën e Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH IKB MLADOST Fi-670/89, KB Gjilan, OP Mladost Fi-06 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi 1865/96

Njësia nr.10: Pasuria Bujqësore Toka në Pojatë (Lot B) – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 17,625m² (1ha 76ari 25m²), në ZK dhe fshatin Pojatë, në Komunë të Ferizajit.  Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.11: Pasuria Bujqësore Toka në Rakaj (Lot B) – ofron për shitje tokën në sipërfaqe të përgjithshme prej 37,675m² (3ha 76ari 75m²), në ZK dhe në fshatin Rakaj, në Komunë  të Ferizajit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh  Poljoprivredno Dobro Uroševac Fi650/89

Njësia nr.12: Qëndresa Lokali 2 në Kamenicë – ofron për shitje Lokalin i cili sipas Listës së Aseteve ka sipërfaqe prej 178.5m², ndërsa sipas matjeve në terren është në  sipërfaqe prej 164.08m². Lokali ndodhet në qytetin e Kamenicës. Lokali është i përshtatshëm për veprimtari tregtare. (Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP \”Morava\” Kamenica (Fi-711/89)

Njësia nr.13: Agrokultura Toka në Gjilan (Lot E) – ofron për shitje tokën në sipërfaqe të përgjithshme prej 3,068m² (30ari 68m²), në ZK Gjilan. Prona gjendet afër rrugës  qarkore, në Komunën e Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH IKB MLADOST Fi-670/89, KB Gjilan, OP Mladost Fi-06 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi 1865/96

Njësia nr.14: Pasuria Bujqësore Toka në Rahovicë (Lot D) – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 27,365m² (2ha 73ari 65m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Rahovicë në Komunë  të Ferizajit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP Poljoprivredno Dobro Uroševac Fi 650/89

Njësia nr.15: NSH Agromorava Toka në Pozharan (Lot B) – ofron për shitje tokën në sipërfaqe të përgjithshme prej 25,560m² (2ha 55ari 60m²), në ZK dhe afërsi të fshatit Pozharan,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.16: Agrokultura Toka në Malishevë (Lot A) – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 4,133m² (41ari 33m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Malishevë, Komuna e Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH IKB MLADOST Fi-670/89, KB Gjilan, OP Mladost Fi-06 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi 1865/96

Njësia nr.17: Agromorava Toka në Tankosiç (Lot A) – ofron për shitje tokën në sipërfaqe të përgjithshme prej 43,844m² (4ha 38ari 44m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Tankosiç,   në Komunë të Ferizajt. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.18: Produkt Parcela 00139-0 në Çitak – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 8,300m² (83ari), në ZK Çitak, Komuna e  Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.19: Produkt Toka në Makermal – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 20,294m² (2ha 2ari 94m²), në  ZK Makermal, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.20: Produkt Toka në Klinë e Ndërmjeme 1 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 490,943m² (49ha 9ari 43m²), në ZK Klinë e Ndërmjeme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 50,000)

Njësia nr.21: Produkt Toka në Klinë e Ndërmjeme 2 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 343,580m² (34ha 35ari 80m²), në ZK Klinë e Ndërmjeme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti-Skenderaj Fi-727/89;Fi-8163/92; Fi-2694/94;Fi-140/95;UNMIKreg.nr. 80483651

Njësia nr.22: Elan Parcela 00176-0 dhe 00177-0 ZK Bivolak – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 18,194m² (1ha 81ari 94m²), në ZK Bivolak, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan- Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Njësia nr.23: NSH LUX Lokali Afarist Rudar – Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 78.06m² e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 50m². Lokali gjendet në katin perdhes të një objekti banimi në Tunelin e Parë. Lokali aktualisht është i mbyllur. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.24: NSH Lux Ndërtesa Administrative (ish Komiteti) – Kjo shitje ofron tokën ndërtimore me sipërfaqe prej 541m² dhe ndërtesën administrative katër katëshe me sipërfaqe etazhore 493 m² (P+3). Në katin përdhes të objektit janë gjashtë lokale afariste, gjersa në tre katet e sipërme ndodhen 48 zyra. Në kuadër të pronës është edhe një depo e aneksuar ku sipërfaqja rreth 47m² ndodhet në kuadër të  parcelës pronë e NSH-së përderisa sipërfaqja prej rreth 30m² ndodhet jashtë parcelës që është  subjekt i shitjes. Prona ndodhet në sheshin “Agim Hajrizi” në qendër të Mitrovicës, Komuna Mitrovicë e Jugut. Aktualisht janë gjashtë marrëveshje të qiradhënies të lokaleve afariste të cilat ndodhen në katin përdhes. (Depozita e ofertës: € 250,000)

Njësia nr.25: NSH LUX Lokali Afarist Mishtorja 3 (Govedji But) – Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 63.5 m² e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas  listës së aseteve sipërfaqja është 60m².  Lokali gjendet në katin përdhesë të një objekti banimi në rrugën Kralj Petar I, në Mitrovicë Veriore. Lokali aktualisht është në  qiradhënje. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi – 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK  regj.nr 80038216

Njësia nr.26: Produkti Tokë në  Brojë 3 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 21,384 m² (2ha 13ari 84m²), ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Njësia nr.27: Produkti Tokë në Brojë 4 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 4,497 m² (44ari 97m²), ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 1,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti-Skenderaj Fi -727/89; Fi -8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95;  UNMIK   reg.nr. 80483651

Njësia nr.28: KB Prelluzhë Parcela 00280-0 -Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 19,034m² (1ha 90ari 34m²), ZK Prelluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr.29:  KB Prelluzhë Parcela 00290-0 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 5,306m² (53ari 6m²), ZK Prelluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.30: KB Prelluzhë Ngastrat 0150-0, 0151-0 dhe 0159-0 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 10,956m² (1ha 9ari 56m²), ZK Prilluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.31: KB Prelluzhë Ngastra 0118-0 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 4,725m² (47ari 25m²), ZK Prelluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Prelluzha” (Fi-904/90)

Njësia nr.32: Produkti Tokë në Vitak- Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 4,518 m² (45ari 18m²) e regjistruar në njësinë kadastrale me numër: 00056-0, ZK Vitak, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.33: Produkti Tokë në Klinë e Epërme 2 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7,955m² (79ari 55m²) e regjistruar në njësitë kadastrale me numër: 00647-2 dhe 01064-0, ZK Klinë e Epërme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.34: Produkti Tokë në Prellovc – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 9,688 m² (96ari 88m²), e regjistruar në njësinë  kadastrale me numër: 00017-0, ZK Prellovc, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti-Skenderaj Fi -727/89; Fi -8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg.nr. 80483

Njësia nr.35: Elan Tokë në Resnik – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 19,720m² (1ha 97ari 20m²) e regjistruar në njësitë kadastrale 00341-0 dhe 00530-0, ZK Resnik, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHB Elan -Vushtrri Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Njësia nr.36: NSHBQ Drenica Toka në Polluzhë Parcela 00054-0- Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 11,933m² (1ha 19ari 33m²), në ZK Polluzhë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr.37:  NSHBQ Drenica Toka në Polluzhë Parcela 00028-0- Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 3,710m² (37ari 10m²),  ZK Polluzhë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.38: NSHBQ Drenica Toka në Gllanaselë nr.1- Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7,176m² (71ari 76m²), e regjistruar në njësitë kadastrale, 00216-0; 00217-0; 00218-0; 00219-0 dhe 00221-0, ZK Gllanaselë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ “Drenica” (Fi-714/89); Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Reg.nr.: 80151721

Njësia nr.39: Lux Parcela 1105-0 – Kjo shitje ofron tokën ndërtimore me sipërfaqe prej 80m² sipas certifikatës së pronës, ZK. Kjo pronë ndodhet në rr. Adem Voca p.n , Mitrovicë. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi – 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK  reg.nr. 80038216

Njësia nr.40: Fabrika në Gorazhdec – Kjo shitje ofron objektet e fabrikës me sipërfaqe 1,552m² (sipas matjeve) dhe parcela nr. 410/3 me sipërfaqe 12,863m² në ZK Gorazhdec, Komuna Pejë. Nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e asetit.
(Depozita e ofertës: € 100,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Kombinati i Lëkure Këpucëve (KLK), Pejë (Fi.345/89)

Njësia nr.41: Toka Bujqësore në Videjë – Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe 1,425m² në ZK Videjë, Komuna Klinë. Nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e asetit. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI Bujqësia, Pejë; NP KBI \”Dushan Mugosha – Duq p.s.p.\”, Pejë (Fi. 525/89);

Njësia nr.42: Toka Bujqësore në Zallq 1 – kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 12,842m² (1ha 28ari 42 m²) në ZK Zallq, Komuna Istog. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Njësia nr.43: Toka Bujqësore në Zallq 2 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 1ha 2ari 48m² (10,248m²) në ZK Zallq, Komuna Istog. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Njësia nr.44: Toka Bujqësore në Zallq  3 – kjo shitje ofron tokën bujqësore  me sipërfaqe 12,185m² (1ha 21ari 85m²) në ZK Zallq, Komuna Istog. Parcela nuk ka qasje në rrugë publike. Nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr.45: Toka Bujqësore  në Zallq 4 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore  me sipërfaqe 10,989m² (1ha 9ari dhe 89m²) në ZK Zallq, Komuna Istog. Nuk ka ndonjë kontratë për përdorim të pronës. (Depozita e ofertës: € 6,500)

Njësia nr.46: Toka Bujqësore  në Zallq 5 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore  me sipërfaqe 4,468m² (44 ari 68m²) në ZK Zallq, Komuna Istog. Nuk ka ndonjë kontratë për përdorimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 2,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Gurrakoci”, Istog; NBPTSh  “Buduqnost”, Istog (Fi- 656/89)

Njësia nr.47: Toka bujqësore në  Hereq dhe Dujakë – Kjo shitje ofron tokën bujqësore në ZK Hereq dhe ZK Dujakë me sipërfaqe 3ha 52ari 64m²  (35,264 m²), Komuna Gjakovë. (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Ereniku PP, Gjakovë (Fi. 460/89)

Njësia nr.48: Toka Bujqësore në Jashanicë – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 1ha 43ari 65m² (14,365m²) që ndodhen në ZK Jashanice, Komuna Klinë. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr.49: Toka bujqësore në Lubovë – Kjo shitje përfshin tokën bujqësore me sipërfaqe 2ha 23ari 74m² (22,374m²) në ZK Lubovë, Komuna Istog. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Dubrava”, Istog (Fi. 268/89)

Njësia nr.50: KB Bec Prona në Lipovec – Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe 10ari 3m² (1,003m²) si dhe dy objekte me sipërfaqe të përgjithshme 455m² sipas certifikatës pronësore (426m² sipas matjeve në terren). Objektet janë të vjetra dhe në gjendje jo të mirë. Prona ndodhet në fshatin Lipovec, Komuna Gjakovë. Aktualisht, prona është e dhënë me qira.
(Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB ”Bec“, Bec (Fi. 391/90)

Njësia nr.51: NSH Emin Duraku – Dyqani nr.3  afër Gjimnazit, Gjakovë – Kjo shitje ofron dyqanin në etazh (P+1) me sipërfaqe 103m² sipas matjeve (12m² përdhesa, 10m² shkallët, 81m² kati 1) që gjendet në objektin banesor në Rr. Marin Barleti, afër Gjimnazit në komunën e Gjakovës. Toka nuk është pjesë e shitjes. Aktualisht aseti është i lirë. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NIBT “Emin Duraku”, p.p. Gjakovë (Fi.551/89)

Njësia nr.52: KB Bistrica  Ngastra  nr.59-1 në Drenoc – kjo shitje ofron tokën në sipërfaqe 2ha 18ari 70m² (21,870m²) në ZK Drenoc, Komuna Klinë. Toka nuk ka qasje në rrugë publike. Nuk ka ndonjë kontratë për përdorim të pronës. (Depozita e ofertës: € 13,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB ‘’Bistrica’’, Drenoc, Klinë

Njësia nr.53: KB Strellci Objekti i Administratës dhe Pompa e Derivateve -Pjesë e kësaj shitje është objekti i administratës, pompa e derivateve dhe toka me sipërfaqe 27ari 60m² (2,760m²), me kulturë: 222m² objekt dhe 2,538m² oborr, që ndodhet në ZK Strellc i Epërm, Komuna Deçan. Sipas matjeve objektet kanë sipërfaqe 224m². Prona është e lirë.
(Depozita e ofertës: € 40,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NT“Strellci“, sh.p.k, Strellc, Deçan (Fi.1308/91)

Njësia nr.54: KB Istog – Toka bujqësore në Istog – ofron për shitje tokën bujqësore  me sipërfaqe 1ha 41ari 77m² (14,177m²) në ZK  Istog, Komuna Istog.  Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Istogu”, Istog (Fi. 644/89)

Njësia nr.55: KB Kooperimi Toka në Vitomiricë – ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe 3ha 89ari 82m² (38,982m²) në ZK Vitomiricë, Komuna Pejë. Prona ka qasje në rrugën  publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  Ndërmarrja Kooperimi me p.p. Ndërmarrja e Përbërë KBI Dushan Mugosha – Duç në Pejë  (Fi.573/89)

Njësia nr.56: NSH 9 Nëntori Objekti i Administratës – ofron për shitje objektin e administratës (B+P+1) me sipërfaqe 407.63m² sipas kontratës së shitblerjes ndërsa sipas matjeve në terren 369m² (e cila sipërfaqe nuk përfshin pjesët e përbashkëta të shkallëve, hyrjes, si dhe korridorit në sipërfaqe prej 27.63m²). Aseti ndodhet në Rr. Nënë Tereza në qendër të qytetit të Gjakovës. Sipërfaqja e bodrumit prej 94m² tenderohet si pjesë ideale. Aktualisht një pjesë e objektit përdoret me kontratë qiraje. (Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NN 9 Nëntori Gjakovë (Fi. 543/89)

Njësia nr.57: KB Shtupel Toka Bujqësore Kërnicë 3 – ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe 2ha 58ari 1m² (25,801m²) në ZK Shtupel, fshati Kërrnicë, Komuna Klinë. Vetëm ngastra nr.435 ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Shtupel”, Shtupel, Klinë Fi. 170/91)

Njësia nr.58:  Ratar Tokë Bujqësore Sushicë I – Kjo shitje ofron tokën bujqësore, me sipërfaqe të përgjithshme prej 137,980m² (13ha 79ari 80m²) në ZK Sushicë, komuna e Graçanicës. (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”), Fi.809/89.

Njësia nr.59: KB Liria Tokë Bujqësore Bërnicë e Poshtme I –  Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 7,165 m² (71ari 65m²) në Z.K. Bërnicë e Poshtme, Prishtinë. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga palët e panjohura për AKP-në. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.60: KB Liria Tokë Bujqësore Breznicë I – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 51,600m² (5ha 16ari), Z.K. Breznicë, Komuna Obiliq. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga palët e panjohura për AKP-në. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.61: KB Liria Tokë Bujqësore Breznicë II – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me kulturë arë dhe kullosë, me sipërfaqe të përgjithshme prej 73,289m² (7ha 32ari 89m²), Z.K. Breznicë, Komuna Obiliq. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga palët e panjohura për AKP-në. (Depozita e ofertës: € 13,000)

Njësia nr.62: KB Liria Tokë Bujqesore Breznicë III – Kjo shitje ofron tokën bujqësore, me sipërfaqe te përgjithshme prej 80,498m² (8ha 4ari 98m²), Z.K. Breznicë, Komuna Obiliq. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga palët e panjohura për AKP-në. (Depozita e ofertës: € 14,000)

Njësia nr.63: KB Liria Tokë Bujqësore Breznicë IV – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 17,867m² (1ha 78ari 67m²), ZK  Breznicë, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh KB \”Liria\”Bardhosh”, Prishtinë Fi 1608/90; (80077238 UNMIK)

Njësia nr.64: KB Liria Tokë Breznicë V – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 67,034m² (6ha 70ari 34m²), në ZK Breznicë, Komuna e Obiliq. (Depozita e ofertës: € 12,000)

Njësia nr.65: KB Liria Tokë Breznicë VI- Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej  14,541m² (1ha 45ari 41m²), në ZK Breznicë, Komuna e Obiliq. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh KB \”Liria\”Bardhosh”, Prishtinë;Fi 1608/90; (80077238 UNMIK)

Njësia nr.66: Lavërtari Blegtori Tokë Bujqësore Preoc I – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqen të përgjithshme prej 28,318m² (2ha 83ari 18m²) e cila ndodhet  në ZK Preoc, Komuna e Graçanicës. (Depozita e ofertës: € 18,000)

Njësia nr.67: Lavërtari Blegtori Tokë Bujqësore Preoc II –  Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej  20,884m² (2ha 8ari 84m²) e cila ndodhet  në ZK Preoc, Komuna e Graçanicës. (Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Lavërtari Blegtori (Ratarstvo Stocarstvo), Miradi e Epërme; Fi- 878/89; OPPB KAI ”Agrokosova”, Prishtinë; OP KBI “Kosova Export”, Fushë Kosovë; Fi 120/85.

Njësia nr.68: Tokë Bujqësore Miradi e Epërme V –  Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 32,279m² (3ha 22ari 79m²) në Z.K. Miradi e Epërme, Fushë Kosovë. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga palët e panjohura për AKP-në. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.69: Tokë Bujqësore Miradi e Epërme VI – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej  47,955m² (4ha 79ari 55m²) në Z.K. Miradi e Epërme, Fushë Kosovë. Nuk ka asete tjera që do t’i transferohen blerësit të ri. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga palët e panjohura për AKP-në. (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Lavërtari Blegtori (Ratarstvo Stocarstvo), Miradi e Epërme; Fi- 878/89;  OPPB KAI ”Agrokosova”, Prishtinë; OP KBI “Kosova Export”, Fushë Kosovë; Fi 120/85.

Njësia nr.71: Urata Lokali nr.98 – Kjo shitje ofron tokën ndërtimore, respektivisht ngastrën kadastrale nr. 6683, ZK Prishtinë me sipërfaqe të përgjithshme prej 111m² dhe objektin dy katësh P+1 i cili në bazë të Certifikatës Pronësore ka sipërfaqe prej  101m², ndërsa sipas matjeve në terren ka sipërfaqe të përgjithshme prej 170m². Aseti  gjendet në rr. Edmond Hoxha, afër parkut të qytetit në Prishtinë. Aktualisht, përdhesa shfrytëzohet me qira nga palët e treta, ndërsa kati i parë shfrytëzohet nga palët e treta për banim, pa marrëveshje të qirasë me AKP-në. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh “VOCAR”, Prishtinë Fi-723/89; Fi-5844/92; UNMIK Reg.no. 80243146

Njësia nr.72: Gërmia Lokali nr.123 – Kjo shitje ofron lokalin afarist i cili përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 65.03m². Lokali afarist gjendet në katin përdhes të objektit shumëkatësh  banimi  SU-1/5 L-2, lokali nr.6 në Lagjen Dardania në Prishtinë. Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi. Prona në fjalë shfrytëzohet pa marrëveshje të qirasë me AKP-në nga  ish-punëtorja e Ndërmarrjes. (Depozita e ofertës: € 13,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Gërmia Fi -676/89; D.O.O Yumko-Grmija Fi-417/93; NT Gërmia UNMIK Reg. Nr. 80033214

Njësia nr.73: KB Kosova Tokë Bujqësore Konjuh II – Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 16,298m² (1ha 62ari 98m²) ZK Konjuh, Komuna e Lipjanit. Ngastrat janë pjesërisht të kultivuara  me kultura një vjeçare.
(Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB \”Kosova\”; KB Lipjan; SHA \”Poljoprivreda\”; Fi-7667/92, Fi-3890/94;

Njësia nr.74: KB Drita Tokë Bujqësore Hërticë – Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 10,583m² (1ha 5ari 83m²) në ZK Herticë, Komuna Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.75: KB Drita Tokë Bujqësore Balloc I – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 13,526m² (1ha 35ari 26m²) në ZK Balloc, Komuna e Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.76: KB Drita Tokë Bujqësore Balloc II – Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 19,771m² ( 1ha 97ari 71m²) në ZK Balloc, Komuna e Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.77: KB Drita Tokë Bujqësore Balloc III – Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 11,245m² (1ha 12ari 45m²) ZK Balloc, Komuna e Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.78: KB Drita Tokë Bujqësore Balloc IV – Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 1,299m² (12ari 99m²)  ZK Balloc, Komuna e Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. O.P. KB “Slloga” Podujevë; KB “Drita” ne Sfeqel Fi. 563/85; Fi. 941/90

Njësia nr.79: KB Flora Tokë Bujqësore Revuq I – Kjo shitje ofron  tokë bujqësore me sipërfaqe prej 3,127m² (31 ari e 27m²) në ZK Revuq, komuna Podujevë. Toka/ngastra është e parrethuar dhe shërben si kullosë për bagëtitë e fermerëve lokal. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674.

Njësia nr.80: KB Drita Tokë Bujqësore Surkish I – Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 5,059m² (50ari 59m²) në ZK Surkish, Komuna Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. O.P. KB “Slloga” Podujevë; KB “Drita” ne Sfeqel Fi. 563/85; Fi. 941/90

Njësia nr.81: KB Besa Tokë Bujqësore Dumosh I – kjo shitje ofron  tokë bujqësore me sipërfaqe prej 380m² (3ari 80m²), kultura kullosë, në ZK Dumosh, komuna e Podujevës. Toka nuk shfrytëzohet nga palët e treta. (Depozita e ofertës: € 300)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Besa” Lluzhan; OP “Slloga”; ”KB Besa\” Lluzhan/Podujevë Fi.400/90

Njësia nr.82: NBI Rahoveci – Prona në Xërxë 1 – Prona ofruar në tender përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 78ari 04m² (17,804 m²)  me kulture arë  kl.5, 6, në ZK Xërxë-Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 5,000)

Njësia nr.83: NBI Rahoveci – Prona në Xërxë 2 – Prona ofruar në tender përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 77ari 76m² (7,776m²), me kulturë arë, vreshta  kl.2, 5 në ZK Xërxë-Rahovec. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.84: NBI Rahoveci – Prona në Rahovec 1 – Prona ofruar në tender përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 75ari 18m² (7,518m²), me kulturë kullosë kl.4. në ZK Rahovec-Rahovec. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.85: NBI Rahoveci – Prona në Rahovec 6 – Prona ofruar në tender përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 41ari 94m² (4,194m²), me kulturë arë, vreshta  kl.3, 6 në ZK Rahovec-Rahovec. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.86: NBI Rahoveci – Prona në Drenoc 4 – Prona ofruar në tender përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 79ari 33m² (7,933m²), me kulturë arë dhe kullosë kl.6 në ZK Drenoc-Rahovec. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.87: NBI Rahoveci – Prona në Drenoc 5 – Prona ofruar në tender përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 57ari 37m² (5,737m²), me kulturë kullosë dhe arë kl.5,6 në ZK Drenoc-Rahovec. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NBI/PIP “Orvin”Orahovac – Fi 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.88: NSH  Zadruga Shtërpce – Toka bujqësore Vërbeshtica 3 –  ofron për shitje pronën  me  sipërfaqe të përgjithme prej  38,903m² (3ha  89ari 3m²), në ZK Vërbeshticë, Komuna Shtërpcë. Vërejtje: Në kuadër të pronës është identifikuar një objekt/kasolle (e ndërtuar rreth viteve të 90’ta) me rreth  46m², i cili është konstruksion i fortë (i ndërtuar me gurë), objekt i papërfunduar dhe vetëm e ka pllakën mbi përdhesë, ndërsa nuk ka kulm, dyer dhe dritare. Objekti është i pashfrytëzuar nga palët e treta dhe nuk i bartet blerësit. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.89: NBI Suhareka – Prona në Savrovë 3 – ofron për shitje tokën bujqësore  me sipërfaqe prej 1ha 49ari (14,900m²), me kulturë arë e kl.3, që ndodhet në ZK Savrovë, Komuna e Suharekës. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92

Njësia nr.90: NB Mirusha – Prona në Astrazup – Prona ofruar në tender  përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 30ari 42m² (3,042m²), me kulturë vreshtë kl.4 në ZK Astrazup – Malisheve. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PP Mirusha Malisheva/Malisevo, Fi 514/89 – 30.12.1989

Njësia nr.91: NBI Rahoveci – Prona në Dobidol 1 – Prona ofruar në tender  përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 82ari 68m² (8,268m²), me kulturë arë kl.3 dhe 4 në ZK Dobidoll-Rahovec. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac – Fi 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.92: NSH Lavërtaria Blegtoria- Tokë Bujqësore në Korishë 3 – ofron për shitje tokën bujqësore që  e përfshin sipërfaqen e përgjithshme prej 43,472m² ( 4ha 34ari 72m²),  me kulturë arë, kullosë e kl.3 dhe jopjellore, që ndodhet në ZK Korishë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK \”Progres-Export\”-\”Ratarstvo\” sa P.O Dusanovo, \”Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo \” Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Njësia nr.93: NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Vogël 1 – Prona ofruar në tender përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 22ari 16m² (12,216m²), me kulturë pemishte kl.3 në ZK Hoqë e Vogël-Rahovec. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.94: NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Vogël 3 – Prona ofruar në tender përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 16ari 34m² (11,634m²), me kulturë vreshtë dhe kulosë kl.2,3 në ZK Hoqë e Vogël-Rahovec. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.95: NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Vogël 4 – Prona ofruar në tender  përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 9ari 8m²  (20,908m²), me kulturë arë dhe kulosë kl.2,3,5 në ZK Hoqë e Vogël-Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac – Fi 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.96: NBI Suhareka –  Toka bujqësore në Gjinoc 2 – ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Gjinoc, Komuna e Suharekës, me sipërfaqe të përgjithshme 1ha 59ari 22m² (15,922m²) me kulturë arë e kl.4. Prona nuk është në shfrytëzim. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore.
(Depozita e ofertës: € 15,000)

Njësia nr.97: NBI Suhareka – Toka bujqësore në Gjinoc 5 – ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Gjinoc, Komuna e Suharekës, me sipërfaqe të përgjithshme prej 28,307m² (2ha 83ari 7m²), me kulturë arë e kl.4.  Prona nuk është në shfrytëzim. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertës: € 26,000)

Njësia nr.98: NBI Suhareka – Prona në Grejkoc 2 – ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Grejkoc, Komuna e Suharekës, me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 62ari 87m² (36,287 m²), me kulturë arë e kl.5. Prona nuk është në shfrytëzim.Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertës: € 33,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92

Njësia nr.99: NB Mirusha Prona në Damanek – Prona ofruar në tender përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 64ari 92m² (16,492m²) me arë dhe livadh kl.4,5 në ZK Damanek, komuna Malishevë. (Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PP Mirusha Malisheva/Malisevo, Fi 514/89 – 30.12.1989

Njësia nr.100: NSH Koritniku Supermarketi në Brod –  Supermarketi përfshin sipërfaqen prej 183m², prej të cilave 182m² objekt dhe 1m² oborr, me vendndodhje në fshatin Brod, komuna e Dragashit. Sipas matjeve interne në terren të kryera nga AKP, sipërfaqja e objektit rezulton të jetë 189m². Aktualisht supermarketi është i mbyllur. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH “Koritnik” Dragash Fi.186/89

Njësia nr.101: NBI Suhareka – Parcela në Sallagrazhdë 1284-0 – ofron për shitje tokën bujqësore në ZK Sallagrazhdë, Komuna e Suharekës, me sipërfaqe të përgjithshme  prej 6ari 19m² (619m²), me kulturë kullosë e kl.5. Prona nuk është në shfrytëzim. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore.

(Depozita e ofertës: € 500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIP “Suva Reka” in 1989, Fi.232/89 dhe PIP “PKB Metohijavino” in 1992, Fi.1765/92).

Posto nje koment

Please enter your comment!
Emri juaj ketu